Foody Flutter App | Mã nguồn đặt hàng thức ăn trực tuyến

foody Flutter App

A Food Ordering/Delivery là mã guồn ứng dụng mobile cho nà hàng với REST api cho Slim PHP.

Máy chủ Server Side chạy với PHP(Slim) với CSDL là Mysql Server

 

alt text

alt text

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *