Cung cấp các mã nguồn Opensource dành cho các dịch vụ chuyên dụng như dạy học, chăm sóc khách hàng, tán gấu,…

Foody Flutter App | Mã nguồn đặt hàng thức ăn trực tuyến

foody Flutter App

A Food Ordering/Delivery là mã guồn ứng dụng mobile cho nà hàng với REST api cho Slim PHP.

Máy chủ Server Side chạy với PHP(Slim) với CSDL là Mysql Server

 

alt text

alt text