Sửa lỗi create_function is deprecated

Mô tả lỗi:

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u351137243/public_html/wp-content/themes/bigshopper/templatemela/woocommerce-functions.php on line 30

Nguyên nhận:

Sau khi nâng cấp Phiên bản cửa WordPress, create_function() đã thay đổi cú pháp khai báo cú pháp.

Trường hợp 1 – Cách fix lỗi:

  • Mở File lỗi, ở ví dụ trên là:

/wp-content/themes/bigshopper/templatemela/woocommerce-functions.php

  • Tới dòng 30 sẽ thấy dòng add_action như bên dưới:

add_action ('widgets_init', create_function ('', 'return register_widget("oa_social_login_widget");'));

Thay bằng

function oa_social_login_init_widget ()
{
return register_widget('oa_social_login_widget');
}
add_action ('widgets_init', 'oa_social_login_init_widget');

--> Note: Cú pháp như trên, thay thế đoạn oa_social_login_widget thành function lỗi của bạn đang gặp


Trường hợp 2 – Cách fix lỗi:

Nếu dòng lỗi như bên dưới

add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return ‘.$tm_shop_items.’;’ ), 20 );

Đổi thành:

//add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return ‘.$tm_shop_items.’;’ ), 20 );
add_filter(‘loop_shop_per_page’, ‘__return_empty_string’ );

 

DONE.